تصویری تاریخی از تهران سال ۱۲۵۰ خورشیدی

تصویری تاریخی از نقشه هوایی تهران در دوره قاجار، کاخ گلستان در مرکز شهر واقع شده است. سال ۱۲۵۰ خورشیدی.