کلمه سه حرفی / قشنگ ترین حکایتی در کل عمر خود می شنوید

کلمه سه حرفی / قشنگ ترین حکایتی در کل عمر خود می شنوید! تا انتها گوش کنید، واقعا حکایت همه ما انسانها است! این حکایت حیف است شنیده نشود، باید وارد کتابهای درسی دانش آموزان شود!