به خاطر این نعمتها باید شکرگذار باشیم ولبخند بزنیم

لخندبزن: وقتی با خانواده ات دور هم جمع شده اید، خیلی ها هستند آرزوی داشتن خانواده را دارند…!
لبخند بزن: وقتی داری سرکارت می روی ، خیلی ها هستند دربدر بدنبال کار و شغل هستند.
لبخندبزن: چون تو صحیح و سالم هستی ، خیلی ها هستند دارند بخاطر بازگشت سلامتی شان میلیونها خرج می کنند.

خیلی ها هستند دارند بخاطر بازگشت سلامتی شان میلیونها خرج می کنند.

لبخند بزن: چون تو زنده ای وروزی داده میشوی وهنوزفرصت برای جبران مافات داری…
مرده هایی هستندآرزوی بازگشت به زندگی رادارندتاعمل صالحی انجام بدهند..اما نمیتوانند!

لبخندبزن: چون تو”خدا”را داری و اورا می پرستی وازاو طلب کمک میکنی…
کسانی هستندکه برای گاو سجده میکنند.

لبخندبزن: چون “تو”خودت هستی..
وخیلی ها آرزو دارند که چون”تو”باشند.

لبخندبزن وهمیشه لبخند بر لبانت داشته باش و خدا راشاکرباش وقناعت پیشه کن و بر تقدیر و مقدرات راضی و تسلیم باش ولی تلاشت را برای بهتر زندگی کردن انجام بده

همیشه فرهنگ لبخند را درمحیط زندگی خودت منتشرکن.

یادتان باشد
شما بهترین هستید…
لبخندتان همیشگی…