خوشا راهی که پایانش تو باشی

خدایـــــا …!! مدعیان رفاقت ، هر کدام تا نقطه ای همراهند ،عده ای تا مرز منفعت ،عده ای تا مرز مال عده ای تا مرز جان ،عده ای تا مرز آبرو.