پویش پاسخ محکم‌ به عمامه پرانی در کشور

گشت و گذار اطراف سیل بند نازلیان چمچنال ۲۸ آبان ۱۴۰۱