دستور درست کردن خورشت خلال کرمانشاهی توسط استاد کامران صبوری