در طوفان‌های زندگی خدا کنار تو و مواظب توست

توکلاااااااامرد جوانی کنار نهر آب نشسته بود و غمگین و افسرده به سطح آب زل زده بود.

استادی از آنجا می‌گذشت. او را دید و متوجه حالت پریشانش شد و کنارش نشست.

مرد جوان وقتی استاد را دید، بی‌اختیار گفت:
عجیب آشفته‌ام، همه چیز زندگی‌ام به هم ریخته. به‌شدت نیازمند آرامش هستم و نمی‌دانم این آرامش را کجا پیدا کنم؟

ادامه خواندن در طوفان‌های زندگی خدا کنار تو و مواظب توست