توصیف زیبای کنگاور شهر عشق با صدای استاد منوچهر خدابخشی