غربزدگی به‌روایت طنز

غربزده کسی است که:
با خودتحقیری و پرداختن افراطی به کاستی‌ها، کسب پرستیژ می‌کند

نقاط قوت کشور خود را کتمان و یا وارونه‌نمایی به ضعف می‌کند؛ درحالیکه همواره بدنبال برداشت و انعکاس مثبت از حقایق منفی غربی است

در مقابل آسان‌ترین قوانین کشورش پرخاشگری و گردن‌کِشی می‌کند؛ درحالیکه در برابر سخت‌ترین قوانین کشورهای غربی، مطیع و گوش به فرمان می‌شود
امان از غربزدگی که درد بی‌درمانی است

عده ای هر عیبی که خارجی ها دارند آن را حسن می بینند

عده ای از سیاستمداران و در بعضی از موارد مردم عادی در برابر فرهنگ غرب و خارجی ها دچار خودتحقیری هستند به صورتی که اگر هر رسم و رسومی که رایج شده اگر مربوط به اجانب باشد مورد تعریف و تمجید است حتی عیوب آنها را خوبی می بینند و همان رسم و رسوم اگر در ایران باشد مورد تنفرشان است و این انیمیشن به خوبی صحت این نوشته را روشن می نماید.