نمایی دیدنی از آثار باستانی طاقبستان کرمانشاه سال ۱۳۹۹

راوی و فیلمبردار حاج حسن گمار

ادامه خواندن نمایی دیدنی از آثار باستانی طاقبستان کرمانشاه سال ۱۳۹۹