اجرای گروه سرود ۲۰۰ نفره مادر برام قصه بگو در میدان امام اصفهان