شعر / خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنیم

خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنیم!
غافل از خود، دیگری را هم قضاوت می کنیم!

کودکی جان می دهد از درد فقر و ما هنوز…
چشم می بندیم و هرشب خواب راحت می کنیم!

ادامه خواندن شعر / خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنیم