آزمایش روانشناسی آقای مارتین سلیگمن در مورد درماندگی آموخته شده روی سگ

مارتین سلیگمن استاد روانشناسی دانشگاه پنسیلوانیا  در سال ۱۹۶۰ به اتفاق همکارانش آزمایشی را بر روی سگ ها  به  انجام داد،که به نتیجه درماندگی آموخته شده رسید.

چگونگی ونتیجه این آزمایش علمی در ادامه بخوانید.

ادامه خواندن آزمایش روانشناسی آقای مارتین سلیگمن در مورد درماندگی آموخته شده روی سگ