فن پاسخ دادن و نمونه هایی از حاضر جوابی

مردی بطور مسخره به مرد ضعیف الجسمی گفت تو را از دور دیدم فکر کردم زن هستی و آن مرد جواب داد منم تو را از دور دیدم فکر کردم مرد هستی.
چرچیل وزیر چاق بریتانیا به برناردشو که وزیر لاغری بود گفت هرکس تو را ببیند فکر می کند بریتانیا را فقر غذایی فرا گرفته است.برناردشو جواب داد: و هرکس تو را ببیند علت این فقر را می فهمد.

patch2image

ملا نصرالدین وارد روستایی شد و یکی از اهالی به او گفت ملا من تو را از طریق الاغت می شناسم و ملا جواب داد : اشکالی ندارد چون الاغها یکدیگر را خوب می شناسند.

فن پاسخ دادن…
مردی به زنی گفت تو چقدر زیبا هستی. زن گفت کاش تو هم زیبا میبودی تا همین حرف را بهت میگفتم . مرد گفت اشکالی ندارد تو هم مث من دروغ بگو.

فن پاسخ دادن
زوج جوانی در کنار هم نشسته و دختره شدیدا غمگین است. شوهرش بهش گفت : تو دومین دختر زیبایی هستی که توی عمرم دیدم. و دختر با حالت تعجب پرسید پس اولیش کیه؟ شوهر گفت : خودت هستی وقتی تبسم روی لب داری

فن پاسخ دادن
زنی روستایی با چهار الاغش از مسیری عبور میکرد که دوتا جوان با تمسخر به او گفتند صبح بخیر مادر الاغ ها و زن سریعا جواب داد صبح شما هم بخیر فرزندان عزیزم

فن پاسخ دادن
پیرمردی که از کهولت سنش کمرش قوس شده بود از مسیری عبور می کرد جوانی از روی تمسخر گفت پبرمرد این کمان را به چند می فروشی ؟ پیرمرد جواب داد اگر خداوند عمرت را طولانی کرد کمان مجانی بهت می رسد.