سنت حسنه دعوت از بازنشسته های سپاه توسط کانون بازنشستگان استان کرمانشاه

کانون بازنشسته گان سپاه استان کرمانشاه جهت اکرام بازشسته ها هر سال  ۲ نوبت( نیمه اول و دوم هرسال) پیشکسوتان را دعوت می نماید که نیمه اول به صورت مجردی و نیمه دوم به همراه همسر می باشد.

  با توجه به کثرت  جمعیت بازنشسته های شهر کرمانشاه لذا با تدابیر و برنامه ریزی انجام شده توسط کارکنان محترم و زحمت کش و خوش برخورد کانون طی چندین نوبت از همه بازنشسته ها دعوت به عمل می آید.

با تشکر از کلیه کارکنان کانون بازنشستگان سپاه استان کرمانشاه که زحمت برنامه ریزی و اجرای دعوت از بازنشستگان به طور بسیار خوبی به عمل آورده اند و فرصت دیدار مجدد دوستان  فراهم آورده اند شرح این جلسه اکرام  همراه تصاویر در ادامه تقدیم می گردد.

این پست در حال تکمیل شدن است……..

گزارش گردهمایی قبلی که شهریور ۹۷ در پارک بیستون انجام شد به آدرس ذیل در این سایت موجود می باشد.

دورهمی بازنشسته ها ی سپاه کرمانشاه ۱۱ شهریور ۹۷