شاه سلطان حسین صفوی، شاه سر بریده

✍پس از آنکه شاه سلطان حسین با دستان خود تاج شاهی را بر سر اشرف افغان گذاشت، هرگونه خفتی را به جان خرید و تا مدتی همراه چند زن در اتاقی محقر زندانی بود.

ادامه خواندن شاه سلطان حسین صفوی، شاه سر بریده