همیشه خودمان را باور کنیم

یک پرنده که
روی شاخه نشسته هیچوقت نمی ترسه شاخه بشکنه ،
چون اون به شاخه اعتماد نکرده بلکه اون به بال هایش
بلکه اون به بال هاش اعتماد کرده..    
همیشه خودمان را باور کنیم